Short history

          I.S.T.I.S. este înfiinţat în baza Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările și completările ulterioare, prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor (înfiinţată în baza HCM 3726/1953), funcţionând în baza Legii nr. 266/2002 republicată, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.           Domeniul de activitate al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor îl reprezintă examinarea tehnică a soiurilor pentru care se solicită înregistrarea în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial al soiurilor.           Institutul are la rândul său în subordine 24 de Centre pentru Testarea Soiurilor în care se face examinarea tehnică a soiurilor pentru care se solicită înregistrarea.           Atribuţiile Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor sunt:

  • Elaborează metodologia de examinare tehnică şi de prezentare a noilor soiuri, în vederea înregistrării în Registrul soiurilor şi a publicării în Catalogul oficial, ținând seama de reglementările interne şi internaţionale în vigoare;
  • Examinează soiurile pentru care se cere înregistrarea;
  • Previne înstrăinarea materialului biologic aflat în examinare şi asigură confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la cererea amelioratorului;
  • Asigură depozitarea probelor de seminţe din soiurile înregistrate;
  • Efectuează verificarea anuală a purităţii varietale a soiurilor multiplicate, dispusă de autoritatea de control şi certificare;
  • Este depozitarul Registrului soiurilor, editează şi publică anual Catalogul oficial;
  • Asigură legătura cu organismele şi organizaţiile internaţionale în domeniul testării şi înregistrării soiurilor.

          Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu institutele şi staţiunile de cercetare, cu companiile străine interesate de testarea soiurilor în România.           De asemenea, colaborează cu Inspecţia Națională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, universităţile de știinţe agricole şi persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinatate.