Misiunea I.S.T.I.S

            Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.) este autoritatea naţională în domeniul examinării noilor creaţii vegetale, în vederea înregistrării în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. Înregistrarea soiurilor din speciile agricole şi horticole în Catalogul oficial naţional permite cultivarea şi comercializarea lor pe teritoriul României şi a statelor membre ale Uniunii Europene..

            I.S.T.I.S. este înfiinţat în baza Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările și completările ulterioare, prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor (înfiinţată în baza HCM 3726/1953).

            Institutul funcţionează în baza  Legii nr. 266/2002 republicată si a Legii nr. 255/1998, ca instituţie de interes public, finanţată din subvenţii de la bugetul de stat şi venituri proprii pentru cheltuieli de capital, materiale şi de personal şi, în acelaşi timp, realizează venituri bugetare prin valorificarea produselor obţinute.

            Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor este unicul organ de specialitate al M.A.D.R. şi răspunde de examinarea tehnică a soiurilor româneşti şi străine pentru care se solicită înregistrarea în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial al soiurilor. 
Înregistrarea unui soi înseamnă zeci de ani de muncă depusă în folosul comunităţii, de studiere a tuturor soiurilor de plante create de cercetarea românească sau străină, fără de care nu se poate cultiva nici un hectar de pământ în România.

            Soiurile înregistrate în Catalogul oficial român se transmit Comisiei Europene (DG SANCO) pentru înscriere în Cataloagele Comune ale Uniunii Europene, fapt care permite comercializarea lor pe întreg teritoriul UE. Aceste soiuri se transmit spre înscriere şi în Lista Soiurilor Eligibile pentru Certificarea Seminţelor, editată de  Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)..

            Institutul elaborează metodologia şi testează noile soiuri în vederea înregistrării  lor, efectuează verificarea anuală a purităţii varietale a soiurilor multiplicate, asigură conservarea probelor din colecţia de referinţă, completează şi este depozitarul Registrului soiurilor, redactează şi publică anual Catalogul oficial al soiurilor. De asemenea, I.S.T.I.S. previne înstrăinarea materialului biologic aflat în examinare şi asigură confidenţialitatea informaţiilor obţinute.

            Înregistrarea soiurilor se bazează pe rezultatele examinărilor oficiale, în special teste de câmp, acoperind un număr mare de caracteristici prin care soiul este descris. Testarea în câmp constă în două teste care stabilesc distinctivitatea, uniformitatea şi stabilitatea soiului (testul DUS) şi, pentru speciile de culturi de câmp, valoarea agronomică şi de utilizare (testul VAU). Caracterizarea unui soi este completată cu analize de calitate realizate în laboratoarele proprii.

            Un soi supus testării pentru înregistrare este studiat timp de 2-3 ani, în funcție de specie, în cele 24 de Centre pentru Testarea Soiurilor, care reprezintă întreaga diversitate de condiţii de climă şi sol ale României.

            Se studiază anual peste 3.560 de soiuri, iar la fiecare soi sunt observate, măsurate, analizate în laboratoare peste 80 de caracteristici, care sunt analizate la Compartimentul IT al I.S.T.I.S. în concordanţă cu datele de la celelalte instituţii similare din UE.
            I.S.T.I.S. este singura verigă de legătură între institutele de cercetare, unde sunt create noile soiuri de plante şi producătorii de sămânţă, respectiv cultivatorii români.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, I.S.T.I.S. colaborează cu institutele şi staţiunile de cercetare, cu instituţiile similare din statele membre UE, cu companiile străine interesate de testarea soiurilor în România, cu universităţile de ştiinţe agricole şi persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate.

            I.S.T.I.S., acreditat ISO 9001 în anul 2009, este recunoscut ca autoritate naţională în toate ţările membre ale UE, cât şi de OCDE şi face parte din Consiliul de Administraţie al Oficiului Comunitar pentru Soiurile de Plante (CPVO), şi din comitetele şi Consiliul Organizaţiei Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor de Plante (UPOV). Are acorduri administrative de colaborare cu 5 state membre ale Uniunii Europene şi legături cu instituţiile similare din statele membre şi cu peste 30 de  instituţii din întreaga lume.

            Examinarea în câmp se efectuează în Centrele pentru Testarea Soiurilor. Centrele sunt amplasate în cele mai reprezentative zone pedoclimatice ale ţării noastre, unde se realizează producţii agricole optime, unităţile fiind necesare verificării valorii agronomice a soiurilor.

            I.S.T.I.S. este o instituţie publică de importanţă naţională, cu o activitate unică în România, iar orice producător de seminţe nu poate realiza multiplicarea soiurilor, fără ca soiurile respective să fie mai întâi testate la I.S.T.I.S. şi înregistrate în Catalogul oficial naţional, editat anual de I.S.T.I.S., aşa cum se procedează în toate statele membre ale UE.

            I.S.T.I.S. are o tradiţie de peste 56 de ani în ceea ce priveşte testarea şi înregistrarea soiurilor de plante de cultură, similară cu cea din statele UE, precum GEVES în Franţa, NIAB în Anglia, Naktuinbouw în Olanda etc.

            Activitatea institutului este obligatorie şi este stipulată în Directivele Comunităţii Europene.

            I.S.T.I.S., prin analiza soiurilor asigură securitatea alimentară a ţării, care aşa cum bine ştim, face parte din politica de securitate naţională a României şi asigură deci, constant,  protecţia consumatorului. Totodată, I.S.T.I.S. asigură prin testele pe care le face, soiuri care vor da o producţie agricolă sporită şi de calitate.

            Participarea la diversele organisme internaţionale, multitudinea de articole de specialitate publicate de experţii I.S.T.I.S., procedurile de lucru armonizate în totalitate cu cele ale UE, fac ca institutul să se remarce în ultimii ani pe plan intern şi internaţional.
Prin I.S.T.I.S., Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale confirmă rezultatele cercetărilor pentru crearea de noi soiuri din speciile de plante de interes economic, adaptate condiţiilor agricole, specifice României, atât de utile agriculturii româneşti.