Examen/concurs în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici


În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
– Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.


Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

ANUNŢĂ

Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul I.S.T.I.S., care îndeplinesc condiţiile legale, se va desfăşura astfel:
– proba scrisă –  în data de 29 august 2018, ora 1000;
– interviul – se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor legale.
La examenul de promovare în grad au dreptul să participe numai funcţionarii publici din cadrul I.S.T.I.S. care îndeplinesc condiţiile legale.
Înscrierile se fac la Compartimentul resurse umane din cadrul I.S.T.I.S., în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 27.07.2018-16.08.2018.
În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
 „Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituţia publică, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 
(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 


a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
c) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.”
Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu: 
– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.
Secretariatul comisiei de examen/concurs, respectiv comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul I.S.T.I.S. este asigurat de către doamna Martin Martin – consilier principal în cadrul Compartimentului resurse umane.

Centrul pentru Testarea Soiurilor Turda
1 funcție publică de stat de execuție de consilier, gradul profesional principal
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicare (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
5. Ordinul nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările și completările ulterioare.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

Centrul pentru Testarea Soiurilor Turda
Consilier, gradul profesional principal
Atribuțiile postului:
1. Administrează și răspunde de întreaga activitate și de patrimoniul CTS Turda (teren agricol/neagricol, curţi/construcţii, mijloace fixe și mijloace circulante);
2. Coordonează activitatea personalului din cadrul CTS Turda;
3. Organizează şi efectuează testarea soiurilor potrivit planului tematic primit de la I.S.T.I.S. în conformitate cu metodologia experimentală (normele UPOV și CPVO);
4. Efectuează testele DUS la soiurile din speciile de culturi horticole (legume) și teste pentru rezistența la boli și erbicide;
5. Efectuează toate observaţiile asupra comportării soiurilor supuse testării, pe care le înscrie în registrul de câmp şi în fişele de observaţii;
6. Întocmeşte şi înaintează la I.S.T.I.S. fişele de observaţii la soiurile din speciile de culturi horticole;
7. Previne înstrăinarea materialului biologic primit pentru testare;
8. Răspunde de buna întreţinere a culturilor din câmpul experimental şi de solele de uniformizare;
9. Aplică toate lucrările de agrotehnică, atât în experienţe, cât şi pe suprafeţele de uniformizare;
10. Completează registrul de câmp pentru toate experienţele şi solele de uniformizare cu datele privind pregătirea terenului, aplicarea îngrăşămintelor, însămânţarea, întreţinerea culturilor şi alte lucrări agrotehnice aplicate, observaţii asupra vegetaţiei şi producţiile obţinute pe culturi;
11. Răspunde material, disciplinar sau penal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru însemnările inexacte din registrul de câmp şi din fişele de observaţii, precum şi pentru daunele produse instituției din vina sa;
12. Răspunde de valorificarea şi încasarea sumelor rezultate din vânzarea producţiei obţinute de pe suprafeţele de uniformizare. Valorificarea se va face cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor interne, pentru a asigura transparenţa operaţiunii;


13. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea documentelor întocmite și a activităților pe care le desfășoară;
14. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din activitatea I.S.T.I.S.;
15. Îndeplinește şi alte activități specifice aflate în legătură directă cu atribuțiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredințate de către conducerea instituției.  

Sari la conținut