ISTIS anunță organizarea de către ANFP a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor anunță organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de șef serviciu la Serviciul financiar-contabilitate, CFP și achiziții publice.

Data de sustinere a probei scrise: 29.03.2019, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP

ANUNȚ

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.) anunță organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul financiar-contabilitate, CFP şi achiziţii publice

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcție de conducere

Data de susținere a probei scrise: 29.03.2019, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: București, sediul ANFP

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în perioada 25 februarie – 18 martie 2019, inclusiv.

Relații suplimentare se pot obține la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Informaţii posturi scoase la concurs

Descriere post: Şef serviciu

Clasa: Conducere

Tip compartiment: Serviciu

Denumire compartiment: Financiar – contabilitate, CFP și achiziții publice

Localizare post: INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ȘI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

Localitate: BUCUREŞTI

Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postului

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;

– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

– deţinerea certificatului de atestare în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), conform prevederilor art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuţii:

– Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al I.S.T.I.S., precum şi a proiectului de rectificare a bugetului, le fundamentează şi le verifică;

– Răspunde de elaborarea şi fundamentarea propunerilor privind proiectul de buget anual şi rectificările bugetare;

– Verifică şi răspunde de fundamentarea necesarului de credite bugetare pentru cheltuielile de personal, materiale şi de capital, pe subdiviziunile clasificaţiei indicatorilor financiari şi îl înaintează, spre avizare, directorului adjunct în domeniul economic al I.S.T.I.S.;

– Participă la elaborarea procedurilor specifice de lucru referitoare la compartimentele din subordine;

– Verifică şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii financiar-contabile a I.S.T.I.S., cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare;

– Fundamentează şi răspunde de fundamentarea repartizării pe trimestre a bugetelor aprobate şi le prezintă directorului adjunct în domeniul economic, spre avizare;

– Fundamentează şi răspunde de fundamentarea propunerilor privind virările de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat, în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi le prezintă directorului adjunct în domeniul economic, spre avizare;

– Verifică respectarea disciplinei financiar-bugetare, a normelor metodologice şi instrucţiunilor de aplicare a prevederilor legale sau de reglementare a unor activităţi specifice;

– Verifică elaborarea, fundamentează şi răspunde de fundamentarea solicitărilor privind deschiderile de credite, în condiţiile stabilite de lege;

– Organizează şi răspunde de realizarea activităţilor specifice de evidenţă contabilă pentru I.S.T.I.S., asigurându-se de efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile, conform legislaţiei în vigoare;

– Răspunde de asigurarea organizării şi realizării activităţilor specifice de contabilitate pe bază de angajamente, conform legislaţiei în vigoare, precum şi de organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare;

– Avizează documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor, în limita şi pe structura bugetului repartizat, conform legislaţiei în vigoare;

– Verifică şi răspunde de întocmirea situaţiilor financiare lunare/trimestriale/anuale a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, încadrarea în limitele creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate/repartizate pe trimestre, precum şi de transmiterea acestora în termenele stabilite şi comunicate de către conducerea I.S.T.I.S.;

– Verifică respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând controlul gestionar al casieriei;

– Asigură şi verifică întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxa pe valoare adăugată (T.V.A.);

– Răspunde de verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturilor fiscale emise, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

– Verifică elaborarea rapoartelor financiare intermediare şi finale;

– Verifică şi răspunde de efectuarea plăţilor generate de cheltuielile I.S.T.I.S. şi de încasarea veniturilor acestuia, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

– Urmăreşte şi răspunde de punerea în aplicare a deciziilor de imputare şi urmăreşte recuperarea pagubelor şi a debitelor;

– Se asigură de transmiterea în termenul solicitat a situaţiilor plăţilor restante, a datoriilor şi a creanţelor;

– Elaborează planurile de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice şi asigură realizarea acestora în termenele stabilite, conform legislaţiei în vigoare;

– Verifică comunicarea către Compartimentul juridic a situaţiei debitelor neîncasate ale I.S.T.I.S., cu respectarea legislaţiei în vigoare privind termenele de iniţiere a acţiunilor de recuperare în justiţie;

– Răspunde de efectuarea tuturor plăţilor la termenele stabilite potrivit legii;

– Asigură şi verifică depunerea la Institutul Naţional de Statistică, la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, situaţia privind activitatea economică a I.S.T.I.S., după caz;

– Asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate;

– Conduce organizarea evidenţei contabile privind materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe;

– Răspunde de gestionarea, conform legislaţiei în vigoare, a fondurilor în lei şi valută, destinate salariilor, precum şi deplasărilor în ţară şi în străinătate;

– Verifică elaborarea, fundamentează şi răspunde de fundamentarea solicitărilor privind investiţiile proprii ale I.S.T.I.S., conform legislaţiei în vigoare;

– Analizează legalitatea şi necesitatea acţiunilor şi operaţiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli şi corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;

– Efectuează controlul periodic al casieriei, informând conducerea I.S.T.I.S. în cazuri de abateri de la disciplina financiară, luând măsuri de recuperare a pagubelor;

– Conduce organizarea evidenţei contabile privind decontările cu furnizori, creditori şi debitori, precum şi a altor operaţiuni;

– Organizează şi răspunde de realizarea activităţii de inventariere a elementelor de activ şi pasiv la nivelul activităţii proprii a I.S.T.I.S.;

– Analizează şi urmăreşte realizarea programului de investiţii, precum şi respectarea prevederilor legale privind această activitate;

– Verifică şi avizează contractele de garanţie materială şi analizează, lunar, situaţia acestora, asigurând şi evidenţa analitică;

– Asigură şi răspunde de aplicarea legislaţiei cu privire la achiziţiile publice, la activitatea financiar-contabilă şi la activitatea de control financiar preventiv propriu;

– Verifică şi avizează rapoartele cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situaţia statistică a operaţiunilor supuse controlului şi sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză;

– Verifică întocmirea contractelor de achiziţii publice şi le supune aprobării conducerii I.S.T.I.S.;

– Verifică întocmirea planului anual al achiziţiilor publice;

– Organizează, coordonează, conduce, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor/salariaţilor din cadrul serviciului;

– Asigură informarea permanentă şi duce la îndeplinire dispoziţiile primite din partea directorului/directorului adjunct;

– Face propuneri privind fundamentarea bugetului de cheltuieli necesar desfăşurării activităţii serviciului;

– Elaborează, actualizează şi semnează fişa postului pentru personalul din subordine;

– Evaluează anual performanţele individuale ale personalului din subordine;

– Vizează programul de efectuare a concediilor de odihnă pentru personalul din subordine;

– Repartizează corespondenţa primită în cadrul serviciului, urmăreşte şi răspunde de soluţionarea în termen a lucrărilor;

– Efectuează acţiuni de instruire a personalului de specialitate din subordine din cadrul I.S.T.I.S.;

– Prezintă şi susţine la conducerea instituţiei lucrările şi corespondenţa elaborate în cadrul compartimentelor;

– Răspunde în faţa şefului ierarhic pentru activitatea desfăşurată de compartimentele pe care le coordonează;

– Asigură în cadrul compartimentelor coordonate finalizarea deciziilor emise;

– Organizează şi răspunde de rezolvarea cererilor şi sesizărilor personalului din subordine şi soluţionează problemele de specialitate din domeniul de activitate pe care îl coordonează;

– Semnează, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenţa realizată în cadrul compartimentelor pe care le conduce;

– Analizează periodic activitatea compartimentelor din subordine, stabilind sau propunând măsurile necesare pentru o continuă îmbunătăţire a activităţii;

– Participă la şedinţele grupelor de lucru ale UPOV;

– Asigură cunoaşterea şi implementarea legislaţiei, din domeniul său de activitate, personalului din subordine;

– Asigură confidenţialitatea asupra sarcinilor de serviciu, precum şi a datelor şi informaţiilor din activitatea I.S.T.I.S.;

– Îndeplineşte şi alte atribuţii, în limita competenţelor profesionale, stabilite de către directorul I.S.T.I.S.

Bibliografie concurs:

1. Constituţia României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;

5. Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare.