ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul ISTIS

 În temeiul:
      – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
      – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:
– 1 post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional superior – Compartiment achiziţii publice;
– 1 post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional debutant – Serviciul resurse umane, IT, PSI, sănătate şi securitate în muncă – Compartiment IT;

Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, astfel:
            –  Proba scrisă – în data de 11 mai 2016, ora 1000;
            – Interviul – va fi stabilit ulterior de către comisie, conform prevederilor legale, după perioada contestaţiilor.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.  
Persoană de contact: Lenuţa Costin – consilier, Compartimentul resurse umane, tel. 021/3184380; 

Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs
•    formularul de înscriere; 
•    copia actului de identitate;
•    copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
•    copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
•    cazierul judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
•    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

      Copiile de pe aceste documente se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

COMPARTIMENT ACHIZIŢII  PUBLICE
1 post aferent funcţiei publice vacante de consilier, gradul profesional superior

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
–    Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
–    Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum  9 ani;
–    Curs de pregătire/perfecţionare/formare specializată în domeniul “achiziţii publice”, dovedit cu certificat de absolvire.

Bibliografie

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
4.    O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
5.    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
6.    Hotărârea nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

SERVICIUL RESURSE UMANE, IT, PSI, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Compartiment IT
1 post aferent funcţiei publice vacante de consilier, gradul profesional debutant

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
–    Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
–    Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: – .

Bibliografie

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
4.    Elemente de bază ale reţelelor de calculatoare;
5.    Microsoft Office.
Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 de candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcţii publice va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013.

Descarca adeverinta de aici.

Skip to content