Anunt concurs de promovare in grad


În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
– Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.


Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

ANUNŢĂ

Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul I.S.T.I.S., care îndeplinesc condiţiile legale, se va desfăşura astfel:
– proba scrisă –  în data de 30 mai 2018, ora 1000;
– interviul – se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor legale.
La examenul de promovare în grad au dreptul să participe numai funcţionarii publici din cadrul I.S.T.I.S. care îndeplinesc condiţiile legale.
Înscrierile se fac la Compartimentul resurse umane din cadrul I.S.T.I.S., în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 26.04.2018-15.05.2018.
În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
 „Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituţia publică, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 
(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 


a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
c) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.”
Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu: 
– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.
Secretariatul comisiei de examen/concurs, respectiv comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul I.S.T.I.S. este asigurat de către doamna Costin Lenuța – consilier superior în cadrul Compartimentului resurse umane.

Serviciul teste DUS, VAU, colecție de referință și protecția soiurilor – Compartiment protecția soiurilor 
1 funcție publică de stat de execuție de consilier, gradul profesional superior
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicare (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicare;
4. Legea nr. 255/1999 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată;
5. Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, aprobat prin Ordinul nr. 150/2012.

Serviciul resurse umane, IT, PSI, sănătate și securitate în muncă – Compartiment IT
1 funcție publică de stat de execuție de consilier, gradul profesional superior
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicare (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată.

Centrul pentru Testarea Soiurilor Dej
1 funcție publică de stat de execuție de consilier, gradul profesional superior
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicare (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicare;
4. Legea contabilităţii nr. 82/1991 – Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Centrul pentru Testarea Soiurilor Târgoviște
1 funcție publică de stat de execuție de consilier, gradul profesional superior
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicare (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicare;


4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
5. Ordinul nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul resurse umane, IT, PSI, sănătate și securitate în muncă – Compartiment resurse umane
– 1 funcție publică de stat de execuție de consilier, gradul profesional principal
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicare (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicare;
4. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu moficările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

Serviciul teste DUS, VAU, colecție de referință și protecția soiurilor – Compartiment protecția soiurilor 
Consilier, gradul profesional superior
Atribuțiile postului:
1. Înregistrează cererile de brevet pentru soi;
2. Examinează formal cererea de brevet pentru soi;
3. Aprobă desfăşurarea în continuare a examinării;
4. Examinează pe fond cererea de brevet pentru soi;
5. Completează Registrul naţional al cererilor de brevet pentru soi;
6. Publică denumirea fiecărui soi;

7. Comunică solicitările primite Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), specificând denumirea soiului şi amelioratorului;
8. Verifică denumirea soiului candidat;
9. Verifică noutatea soiului candidat;
10. Verifică dreptul de prioritate al soiului candidat;
11. Transmite Centrului de testare teritorială care efectuează DUS, documentaţia în vederea efectuării testului privind stabilirea distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii prin examinarea în câmp, dacă testul DUS nu a fost efectuat anterior în vederea înregistrării în Catalogul Oficial, pentru comercializare;
12. Verifică modul de efectuare a testului DUS la soiurile pentru care se solicită protecţia în cadrul Centrului de testare;
13. Întocmeşte documentaţia de acordare a brevetului pentru soi;
14. Întocmeşte documentaţia de respingere a cererii de acordare a brevetului;
15. Comunică acordarea protecţiei soiurilor candidate;
16. Acordă protecţie provizorie;
17. Înregistrează soiurile aprobate în Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri şi înscrie toate modificările privind situaţia juridică a soiului în perioada în care este protejat;
18. Eliberează brevetele pentru soiurile de plante;
19. Examinează eventualele contestaţii;
20. Examinează cererile de revocare;
21. Examinează cererile de anulare;
22. Examinează cererile de revalidare a brevetelor pentru soiuri de plante;
23. Aduce la zi baza de date a compartimentului;
24. Face notificările către organismele europene şi internaţionale (UPOV, CPVO), în colaborare cu Compartimentul IT;
25. Redactează Buletinul oficial de protecţia soiurilor, în colaborare cu Compartimentul IT;
26. Publică periodic Buletinul oficial privind protecţia noilor soiuri de plante;
27. Ţine legătura cu baza de date a UPOV şi CPVO, în colaborare cu Compartimentul IT;
28. Participă la şedinţele grupelor tehnice de lucru ale UPOV şi CPVO;
29. Răspunde de relaţiile cu celelalte oficii comunitare;
30. Elaborează materiale de informare în domeniul de activitate;
31. Răspunde la toate solicitările Comisiei Europene privind Catalogul Comun;
32. Întocmeşte documentele în vederea participării la reuniunile internaţionale;
33. Aplică procedurile din sistemul de control intern managerial al I.S.T.I.S. şi face propuneri şefului ierarhic pentru actualizarea şi completarea acestora;
34. Întocmeşte referate, realizează postere pentru seminariile din domeniul testării soiurilor;
35. Participă la elaborarea şi managementul Buletinului oficial privind protecţia noilor soiuri de plante;
36. Răspunde de corectitudinea, oportunitatea şi legalitatea documentelor întocmite;
37. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din activitatea Compartimentului DUS, VAU şi colecţie de referinţe şi colateral pentru activitatea din I.S.T.I.S.;
38. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.S.T.I.S. şi  Regulamentul Intern al I.S.T.I.S.;
39. Răspunde de arhivarea documentelor întocmite conform legislaţiei în vigoare;
40. Respectă normele Prevenirii şi Stingerii Incendiilor, atât generale, cât şi specifice locului de muncă, precum şi măsurile de aplicare a acestora;
41. Respectă legislația privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile altor acte normative în vigoare;
42. Respectă normele de protecţie a mediului şi aplică instrucţiunile pentru gestionarea deşeurilor la locul de muncă;
43. Execută şi alte lucrări în limita competenţelor profesionale încredinţate de către şeful ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S..

Serviciul resurse umane, IT, PSI, sănătate și securitate în muncă – Compartiment IT
Consilier, gradul profesional superior
Atribuțiile postului: 
1. Asigură utilizarea curentă şi la termenele prevazute de Regulamentul privind testarea şi înregistrarea soiurilor, a aplicaţiilor informatice, pe grupe de specii şi soiuri;
2. Editează planurile tematice, prelucrarea statistică a datelor din fişele de observaţii primite de la CTS-uri, prelucrarea fişelor DUS legume şi actualizarea bazei de date cu protocoale noi;
3. Editează planul tematic pe baza manuscriselor serviciilor tehnice, în vederea aprobării, multiplicării şi transmiterii la CTS-uri, prin utilizarea aplicaţiei soft de specialitate;

4. Editează documentațiile de înregistrare, pe baza manuscriselor serviciilor tehnice;
5. Editează anual Catalogul Oficial al soiurilor (hibrizilor) pentru plante de cultură din România, împreună cu serviciile tehnice de specialitate din cadrul I.S.T.I.S.;
6. Asigură confidenţialitatea informaţiilor rezultate din prelucrarea datelor privind testarea soiurilor, astfel că toate datele obținute se transmit numai responsabililor de programe pe culturi din I.S.T.I.S.;
7. Asigură elaborarea în termen a documentaţiilor solicitate ce privesc activităţile de care răspunde, la solicitarea şefului ierahic direct sau a conducerii I.S.T.I.S.;
8. Asigură organizarea, menținerea și extinderea bazelor de date;
9. Editează documentații și manuale de profil;
10. Aplică procedurile din sistemul de control intern managerial al I.S.T.I.S., precum și cele din standardul ISO 9001-2008 și ISO 14001-2005, face propuneri şefului ierarhic pentru actualizarea şi completarea acestora;
11. Răspunde de corectitudinea, oportunitatea şi legalitatea documentelor întocmite;
12. Răspunde de arhivarea documentelor întocmite conform legislaţiei în vigoare;
13. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din activitatea Compartimentului IT şi colateral pentru activitatea din I.S.T.I.S.;
14. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.S.T.I.S. şi Regulamentul Intern al I.S.T.I.S.;
15. Respectă normele Prevenirii şi Stingerii Incendiilor, atât generale, cât şi specifice locului de muncă, precum şi măsurile de aplicare a acestora;
16. Respectă legislația privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile altor acte normative în vigoare;
17. Respectă normele de protecţie a mediului şi aplică instrucţiunile pentru gestionarea deşeurilor la locul de muncă;
18. Execută şi alte lucrări în limita competenţelor profesionale încredinţate de către şeful ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S..

Centrul pentru Testarea Soiurilor Dej
Consilier, gradul profesional superior
Atribuțiile postului:
1. Răspunde pentru organizarea raţională a gestionării documentelor contabile din cadrul CTS Dej, de la intrarea până la arhivarea acestora, respectând Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, precum și Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
2. Ţine evidenţa analitică şi sintetică a valorilor materiale şi băneşti, întocmeşte balanţele lunare de verificare analitice şi sintetice pe care le transmite Compartimentul financiar-contabilitate;
3. Întocmeşte situaţii financiare trimestriale şi anuale şi răspunde de exactitatea datelor înscrise;
4. Întocmeşte documentaţiile de casare şi valorificare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar şi le înaintează la I.S.T.I.S.;
5. Gestionează mijloacele circulante aferente CTS Dej;
6. Întocmeşte toate documentele care generează încasări şi plăţi şi le depune la bancă, în vederea onorării;
7. Face parte din comisia de recepţie a produselor recoltate;
8. Colaborează cu responsabilul CTS Dej în vederea rezolvării problemelor din domeniul financiar-contabil ce privesc CTS Dej;
9. Răspunde de aprovizionarea CTS Dej și colaborează cu responsabilul CTS Dej pentru activitatea de valorificare şi încasare a sumelor rezultate din vânzarea producţiei obţinut, cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor interne;
10. Transmite, la solicitarea Compartimentului financiar-contabilitate, date, informații și situații aferente domeniului financiar-contabil din cadrul CTS Dej;
11. Are competenţa de a completa Registrul de evidenţă a zilierilor din cadrul CTS Dej şi de a transmite o copie certificată conform cu originalul, la Compartimentul resurse umane pentru raportare la I.T.M. București;
12. Colaborează cu Compartimentul financiar-contabilitate pentru plata prestațiilor de servicii efectuate de zilieri, în funcție de deciziile primite de la conducerea I.S.T.I.S.;
13. Transmite Compartimentului resurse umane documentele necesare gestionării personalului din cadrul CTS Dej (foaia colectivă de prezență, concedii de odihnă, concedii incapacitate temporară 


de muncă, declarații de avere și interese, acte de identitate, acte de studii, etc.), în colaborare cu responsabilul CTS Dej;
14. Răspunde de întreaga activitate a CTS dej, în absența responsabilului CTS Dej;
15. Aplică procedurile din sistemul de control intern managerial al I.S.T.I.S., precum și cele din standardul ISO 9001-2008 și ISO 14001-2005 și face propuneri superiorului ierarhic pentru actualizarea şi completarea acestora;
16. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea documentelor întocmite și a activităților pe care le desfășoară;
17. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din activitatea I.S.T.I.S.;
18. Respectă:
– Codul de etică al I.S.T.I.S.;
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.S.T.I.S.;
– Regulamentul Intern al I.S.T.I.S..
19. Răspunde de arhivarea documentelor întocmite, conform legislaţiei în vigoare;
20. Respectă normele Prevenirii şi Stingerii Incendiilor, atât generale, cât şi specifice locului de muncă, precum şi măsurile de aplicare a acestora;
21. Respectă legislația privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile altor acte normative în vigoare;
22. Respectă normele de protecţie a mediului şi aplică instrucţiunile pentru gestionarea deşeurilor în cadrul CTS Dej;
23. Execută şi alte lucrări, în limita competenţelor profesionale, încredinţate de către superiorul ierarhic sau de către conducerea I.S.T.I.S..

Centrul pentru Testarea Soiurilor Târgoviște
Consilier, gradul profesional superior
Atribuțiile postului:
1. Sub coordonarea responsabilului CTS Târgoviște, efectuează testele DUS la speciile de plante horticole si plante medicinale;
2. Întocmeşte şi înaintează la I.S.T.I.S. fişele de observaţii la soiurile din speciile de culturi horticole si plante medicinale;

3. Transmite fişele de observaţii cu rezultatele experimentale obţinute la termenele fixate prin regulile privind testarea şi înregistrarea soiurilor din speciile de plante horticole si plante medicinale;
4. Răspunde de buna întreţinere a culturilor din câmpul experimental horticol;
5. Efectuează toate observaţiile asupra comportării soiurilor supuse testării, pe care le înscrie în registrul de câmp şi în fişele de observaţii;
6. Previne înstrăinarea materialului biologic primit pentru testare;
7. Face parte din comisia de recepţie a produselor recoltate;
8. Aplică procedurile din sistemul de control intern managerial al I.S.T.I.S., precum și cele din standardul ISO 9001-2008 și ISO 14001-2005 și face propuneri superiorului ierarhic pentru actualizarea şi completarea acestora;
9. Respectă normele Prevenirii şi Stingerii Incendiilor, atât generale, cât şi specifice locului de muncă, precum şi măsurile de aplicare a acestora;
10. Respectă legislația privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile altor acte normative în vigoare;
11. Respectă normele de protecţie a mediului şi aplică instrucţiunile pentru gestionarea deşeurilor în cadrul CTS Târgoviște;
12. Respectă: 
– Codul de etică al I.S.T.I.S.;
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.S.T.I.S.;
– Regulamentul Intern al I.S.T.I.S..
13. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea documentelor întocmite și a activităților pe care le desfășoară;
14. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din activitatea I.S.T.I.S.;
15. Răspunde de arhivarea documentelor întocmite conform legislaţiei în vigoare;
16. Execută şi alte lucrări, în limita competenţelor profesionale, încredinţate de către superiorul ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S..


Serviciul resurse umane, IT, PSI, sănătate și securitate în muncă – Compartiment resurse umane
Consilier, gradul profesional principal
Atribuțiile postului:
1. Întocmeşte documentele de personal privind recrutarea, numirea, promovarea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă;
2. Întocmeşte documentaţia, conform prevederilor legale, pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul I.S.T.I.S.;
3. Asigură publicitatea, conform prevederilor legale, pentru posturile vacante sau temporar vacante din cadrul I.S.T.I.S., scoase la concurs;
4. Întocmeşte pontajul de prezenţă pentru salariaţii de la sediul I.S.T.I.S. şi vizează pontajele de prezenţă întocmite de CTS-uri, pe care le înaintează Compartimentului financiar-contabilitate;
5. Centralizează lunar modificările de personal şi le transmite Compartimentului financiar-contabilitate;
6. Întocmeşte dosarele profesionale conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi Codului Muncii pentru personalului din cadrul I.S.T.I.S.;
7. Asigură gestionarea dosarele profesionale şi a fişele posturilor aferente personalului I.S.T.I.S.;
8. Sub coordonarea directă a şefului ierarhic, gestionează Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici în format electronic;
9. Urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind evaluarea anuală a personalului contractual, conform prevederilor Codului Muncii şi gestionează raportul de evaluare pentru personalul I.S.T.I.S.;
10. Centralizează programările anuale ale concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul I.S.T.I.S.;
11. Avizează şi ţine evidenţa cererilor de concedii de odihnă, a concediilor de studii, a celor pentru evenimente deosebite, a concediilor medicale şi a celor fără plată pentru personalul din cadrul I.S.T.I.S.;
12. Întocmeşte proiecte de decizii pentru aplicarea legislaţiei muncii privind drepturile salariale prevăzute de actele normative în vigoare, corespunzător funcţiilor publice şi a celor contractuale pentru întreg personalul din cadrul I.S.T.I.S., pe care le prezintă spre avizare şefului ierarhic;


13. Gestionează activitatea de perfecţionare a personalului din cadrul I.S.T.I.S. şi elaborează raportul anual pe care îl prezintă şefului ierarhic;
14. Se preocupă permanent de aplicarea în cadrul I.S.T.I.S., a legislaţiei în domeniul resurselor umane; 
15. Asigură elaborarea în termen a lucrărilor solicitate de şeful ierarhic superior, precum şi de către conducerea I.S.T.I.S., ce privesc activităţile de care răspunde;
16. Asigură legatura cu serviciile de specialitate din cadrul I.S.T.I.S. şi cu cele de specialitate din cadrul M.A.D.R., în limita competenţelor; 
17. Asigură asistență conducerii în domeniul resurselor umane;
18. Informează personalul din cadrul I.S.T.I.S. asupra legislației privind drepturile și obligațiile acestuia;
19. Răspunde de corectitudinea, oportunitatea şi legalitatea documentelor întocmite;
20. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din activitatea compartimentului resurse umane şi colateral pentru activitatea din I.S.T.I.S.;
21. Aplică procedurile din sistemul de control intern managerial al I.S.T.I.S. şi face propuneri şefului ierarhic pentru actualizarea şi completarea acestora;
22. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.S.T.I.S. și Regulamentul Intern al I.S.T.I.S.;
23. Răspunde de arhivarea documentelor întocmite conform legislaţiei în vigoare;
24. Respectă normele Prevenirii şi Stingerii Incendiilor, atât generale, cât şi specifice locului de muncă, precum şi măsurile de aplicare a acestora;
25. Respectă legislația privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile altor acte normative în vigoare;
26. Respectă normele de protecţie a mediului şi aplică instrucţiunile pentru gestionarea deşeurilor la locul de muncă;
27. Execută şi alte lucrări în limita competenţelor profesionale încredinţate de şeful ierarhic sau de către conducătorul  I.S.T.I.S..

Skip to content