Anunt privind organizarea examenului/concursului in vederea promovarii

INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

A N U N Ţ 
 
   În conformitate cu:
– Prevederile art. 64 alin. (2) şi art. 65 din nr. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
– Art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată prin HG nr. 1173/2008.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
ANUNŢĂ

Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul ISTIS, care îndeplinesc condiţiile legale, se va desfăşura astfel:
– proba scrisă –  în data de 28 decembrie 2015, ora 1000
– interviul – se stabileşte de comisia de concurs după expirarea termenului legal de contestaţii.
La examenul de promovare în grad au dreptul să participe numai funcţionarii publici din cadrul ISTIS care îndeplinesc condiţiile legale.
Înscrierile se fac la Compartimentul resurse umane din cadrul ISTIS, în termen de 20 de zile de la publicare, în perioada 23 noiembrie – 14 decembrie 2015.
Secretariatul comisiei de examen/concurs, respectiv comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul ISTIS este asigurat de către doamna Martin Mariana – consilier asistent în cadrul Compartimentului resurse umane.
   În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
„Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituţia publică, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 
(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
    c) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
    d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.”
Dosarele de examen/concurs conţin în mod obligatoriu următoarele documente: 
– copia de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
– formularul de înscriere prevăzut la anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.

BIBLIOGRAFIE

1.    Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
2.    Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată;
3.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
4.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Sari la conținut