ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNOR FUNCȚII PUBLICE

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNOR FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, cu sediul în B-dul Mărăşti nr. 61, sector 1, Bucureşti, 
În temeiul:
– art. 90 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
– art. 149 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

ANUNȚĂ:

Ocuparea prin modalitatea de transfer la cerere, în data de 28 decembrie 2015 a următoarelor funcții publice de execuție vacante: 
– 1 post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului IT – Serviciul resurse umane, IT, PSI, sănătate şi securitate în muncă;
– 1 post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului achiziţii publice. 
Condiții de ocupare a posturilor: transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul, în acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală.
Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii:
– să fie funcționar public, cu gradul profesional superior
– să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;
– să nu fi suferit condamnări sau să fi fost sancționat disciplinar.

I. Serviciul resurse umane, IT, PSI, sănătate şi securitate în muncă – Compartiment IT
Denumirea funcției publice de executie supusă transferului la cerere:

– Consilier gradul profesional superior
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– Curs de pregătire/perfecţionare/formare specializată in domeniul IT, dovedit cu certificat de absolvire.

Bibliografie

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
4.    Elemente de bază ale rețelelor de calculatoare;
5.    Sisteme de operare (Windows, Linux) – instalare, configurare, administrare, utilizare;
6.    Programe Office (Microsoft Office);
7.    Cunoştinţe administrare server – web;
8.    Internet, Intranet, Protocoale de comunicație.

II. Compartimentul achiziţii publice

Denumirea funcției publice de executie supusă transferului la cerere:
– Consilier gradul profesional superior
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
– Curs de pregătire/perfecţionare/formare specializată în domeniul “achiziţii publice”, dovedit cu certificat de absolvire.

Bibliografie

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
4.    O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
5.    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
6.    Hotărârea nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Funcționarii publici interesați, care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, în termen de 20 zile (potrivit prevederilor art 149, alin. (4) din H.G. nr. 611/2008) de la data afişării prezentului anunţ, respectiv până la data de 14 decembrie 2015, inclusiv, vor depune la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din B-dul Mărăşti nr. 61, sector 1, București, la Compartimentul resurse umane, următoarele documente:

– Cerere de transfer;
– Copie buletin/carte de identitate;
– Curriculum vitae;
– Acte doveditoare din care să reiasă funcția publică pe care o ocupă în prezent și îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice respective, potrivit art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare: (ex.: act administrativ, adeverință care să ateste vechimea în specialitate și în muncă, diplomă de licență, etc. …)

Program: luni – vineri între orele: 08:30 – 16:30.
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor va organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi (potrivit prevederilor art. 90, alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare), la sediul ISTIS, în data de 21 decembrie 2015, ora 1000.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe adresa de site www.istis.ro sau la tel. 0213184380 la Compartimentul resurse umane.