ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul ISTIS

În temeiul:
– Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:
– 1 post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional superior – Compartiment achiziţii publice;
– 1 post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional superior – Serviciul resurse umane, IT, PSI, sănătate şi securitate în muncă – Compartiment IT;
– 1 post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional debutant – Centrul pentru Testarea Soiurilor Cogealac;
– 1 post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional debutant – Centrul pentru Testarea Soiurilor Portăreşti;
– 1 post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de referent, gradul profesional superior – Centrul pentru Testarea Soiurilor Mircea Vodă;

Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, astfel:
– PROBA SCRISĂ – în data de 08 februarie 2016, ora 1000;
– INTERVIUL – va fi stabilit ulterior de către comisie, conform prevederilor legale, după perioada contestaţiilor.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.  
Persoană de contact: Lenuţa COSTIN – consilier, Compartimentul resurse umane, tel. 021/3184380; 

Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs
•    formularul de înscriere; 
•    copia actului de identitate;
•    copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
•    copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
•    cazierul judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
•    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

      Copiile de pe aceste documente se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

1 post aferent funcţiei publice vacante de consilier, gradul profesional superior

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
–    Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
–    Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum  9 ani;
–    Curs de pregătire/perfecţionare/formare specializată în domeniul “achiziţii publice”, dovedit cu certificat de absolvire.

Bibliografie

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
4.    O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
5.    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
6.    Hotărârea nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

SERVICIUL RESURSE UMANE, IT, PSI, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Compartiment IT
1 post aferent funcţiei publice vacante de consilier, gradul profesional superior

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Bibliografie

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
4.    Elemente de bază ale rețelelor de calculatoare;
5.    Sisteme de operare (Windows, Linux) – instalare, configurare, administrare, utilizare;
6.    Programe Office (Microsoft Office);
7.    Cunoştinţe administrare server – web;
8.    Internet, Intranet, Protocoale de comunicație.

CENTRUL PENTRU TESTAREA SOIURILOR COGEALAC

1 post aferent funcţiei publice vacante de consilier, gradul profesional debutant

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
–    Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
–    Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: –    

Bibliografie

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
4.    Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.

CENTRUL PENTRU TESTAREA SOIURILOR PORTĂREŞTI
1 post aferent funcţiei publice vacante de consilier, gradul profesional debutant

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
–    Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
–    Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: –    

Bibliografie

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
4.    Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.

CENTRUL PENTRU TESTAREA SOIURILOR MIRCEA VODĂ
1 post aferent funcţiei publice vacante de referent, gradul profesional superior

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
–    Studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
–    Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
–    Curs de specializare în domeniul contabilitate, dovedit cu certificat de absolvire;
–    Cunoştinţe operare PC – nivel mediu. 

Bibliografie

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
4.    Legea nr. 82/1991 a contabilităţii – republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
5.    Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 
6.    Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 de candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcţii publice va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013.

ADEVERINŢĂ

Sari la conținut