Anunt privind ocuparea prin recrutare a unei functii de executie publice vacante

Anunt privind ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

În temeiul: 
– Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare; 
– Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor anunţă scoaterea la concurs a următorului  post vacant: 
– 1 post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional asistent la Centrul pentru Testarea Soiurilor Cogealac. 
Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, astfel: 
– PROBA SCRISĂ – în data de 07 decembrie 2015, ora 10.00 ; 
– INTERVIUL – va fi stabilit ulterior de către comisie, conform prevederilor legale, după perioada contestaţiilor. 
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. 
Persoană de contact: Costin Lenuţa – consilier, Compartimentul resurse umane, tel. 021/3184380; 
Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs 
• formularul de înscriere; 
• copia actului de identitate; 
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
• cazierul judiciar; 
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 
Copiile de pe aceste documente se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
CENTRUL PENTRU TESTAREA SOIURILOR COGEALAC
1 post aferent funcţiei publice vacante de consilier, gradul profesional asistent
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare; 
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: 
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
– Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an. 

Descarca intreaga documentatie de aici.

Bibliografie:
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
4. Legea nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.

Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 de candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcţii publice va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013.

Descarca documentatia de aici.