ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a două funcţii publice de stat de execuţie vacante din cadrul ISTIS

În temeiul:

             – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

             – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

             – Art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările șui completările ulterioare.

Descarca formular de inscriere concurs – Anexa nr. 3 din H.G. nr. 611 din 2008

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de stat de execuţie vacante:

– Referent, gradul profesional superior – CTS Luduș, Județul Mureș

– Consilier, gradul profesional asistent – CTS Portărești, Județul Dolj

Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti, astfel:

–  Proba scrisă – în data de 05 iulie 2018, ora 1000.

            – Interviul – se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor legale.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 05.06.2018 – 25.06.2018.

Anunțul privind concursul de recrutare a fost afișat astăzi, 05.06.2018, ora 1530.

Persoană de contact: Chiru Roxana-Andreea – consilier, Compartimentul resurse umane, tel. 021/3184380, fax: 0213184408, e-mail: secretariat@istis.ro.

Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs:

  • formularul de înscriere;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management oriîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care săateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulăriiconcursului de către medicul de familie al candidatului;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publicepentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
  • cazierul judiciar;
  • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@istis.ro.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice este prevăzută în anexa la prezentul anunț. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul orientativ, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

Centrul pentru Testarea Soiurilor Luduș

1 post aferent funcției publce vacante de referent, gradul profesional superior                                                                                                                                                              

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

– Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Bibliografie:

1. Constituția României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;

5. Ordinul nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuții:

1. Administrează și răspunde de întreaga activitate și de patrimoniul CTS Luduș (teren agricol/neagricol, curţi/construcţii, mijloace fixe și mijloace circulante);

2. Organizează şi efectuează testarea soiurilor potrivit planului tematic primit de la I.S.T.I.S. în conformitate cu metodologia experimentală (normele UPOV și CPVO);

3. Efectuează testele VAU, teste preliminare și teste privind culturile comparative în condiții de producție la soiurile din speciile de culturi agricole;

4. Efectuează toate observaţiile asupra comportării soiurilor supuse testării, pe care le înscrie în registrul de câmp şi în fişele de observaţii;

5. Întocmește și transmite fişele de observaţii cu rezultatele experimentale obţinute la termenele fixate prin regulile privind testarea şi înregistrarea soiurilor din speciile de plante agricole;

6. Previne înstrăinarea materialului biologic primit pentru testare;

7. Răspunde de buna întreţinere a culturilor din câmpul experimental şi de solele de uniformizare;

8. Aplică toate lucrările de agrotehnică, atât în experienţe, cât şi pe suprafeţele de uniformizare;

9. Completează registrul de câmp pentru toate experienţele şi solele de uniformizare cu datele privind pregătirea terenului, aplicarea îngrăşămintelor, însămânţarea, întreţinerea culturilor şi alte lucrări agrotehnice aplicate, observaţii asupra vegetaţiei şi producţiile obţinute pe culturi;

10. Răspunde de valorificarea şi încasarea sumelor rezultate din vânzarea producţiei obţinute de pe suprafeţele de uniformizare. Valorificarea se va face cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor interne, pentru a asigura transparenţa operaţiunii;

11. Îndeplinește și alte activități specifice aflate în legătură directă cu atribuțiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredințate de către conducerea instituției.

Centrul pentru Testarea Soiurilor Portărești

1 post aferent funcției publce vacante de consilier, gradul profesional asistent

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Agronomie;

– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Bibliografie:

1. Constituția României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;

5. Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată;

6. Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, aprobat prin Ordinul nr. 150/2012;

7. Ordinul nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuții:

1. Administrează și răspunde de întreaga activitate și de patrimoniul CTS Portărești (teren agricol/neagricol, curţi/construcţii, mijloace fixe și mijloace circulante);

2. Organizează şi efectuează testarea soiurilor potrivit planului tematic primit de la I.S.T.I.S. în conformitate cu metodologia experimentală (normele UPOV);

3. Efectuează testele VAU la soiurile din speciile de culturi agricole;

4. Efectuează toate observaţiile asupra comportării soiurilor supuse testării, pe care le înscrie în registrul de câmp şi în fişele de observaţii;

5. Întocmește și transmite fişele de observaţii cu rezultatele experimentale obţinute la termenele fixate prin regulile privind testarea şi înregistrarea soiurilor din speciile de plante agricole;

6. Previne înstrăinarea materialului biologic primit pentru testare;

7. Răspunde de buna întreţinere a culturilor din câmpul experimental şi de solele de uniformizare;

8. Aplică toate lucrările de agrotehnică, atât în experienţe, cât şi pe suprafeţele de uniformizare;

9. Completează registrul de câmp pentru toate experienţele şi solele de uniformizare cu datele privind pregătirea terenului, aplicarea îngrăşămintelor, însămânţarea, întreţinerea culturilor şi alte lucrări agrotehnice aplicate, observaţii asupra vegetaţiei şi producţiile obţinute pe culturi;

10. Răspunde de valorificarea şi încasarea sumelor rezultate din vânzarea producţiei obţinute de pe suprafeţele de uniformizare. Valorificarea se va face cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor interne, pentru a asigura transparenţa operaţiunii;

11. Îndeplinește și alte activități specifice aflate în legătură directă cu atribuțiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredințate de către conducerea instituției.

Denumire angajator

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., a fost/este angajatul . . . . . . . . . ., în baza actului administrativ de numire nr. . . . . . . . . . ./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial de . . . . . . . . . . ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., în funcția/meseria/ocupația de1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2. . . . . . . . . ., în specialitatea . . . . . . . . . . .

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a dobândit:

– vechime în muncă: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile;

– vechime în specialitatea studiilor: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr. crt. Mutația intervenită Data Meseria/Funcția/Ocupația cu indicarea clasei/gradației profesionale Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal
         

În perioada lucrată a avut . . . . . . . . . . zile de concediu medical și . . . . . . . . . . concediu fără plată.

În perioada lucrată, dlui/dnei . . . . . . . . . . nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/i s-a aplicat sancțiunea disciplinară . . . . . . . . . . .

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete.

Data                    Numele și prenumele reprezentantului legal al . . .. . . . . . angajatorului3,

                                                                      . . . . . . . . . .

                           Semnătura reprezentantului legal al angajatorului

                                                            . . . . . . . . . .

                                                Ștampila angajatorului

1 Prin raportare la Clasificarea ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții.

2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul înrelațiile cu terții.

Sari la conținut