ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unor funcţii publice de stat de execuţie vacante din cadrul ISTIS

 
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR
 
ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unor funcţii publice de stat de execuţie vacante din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
 
 În temeiul prevederilor:
      – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
      – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de stat de execuţie vacante:
– 1 post vacant de consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate – Serviciul financiar-contabilitate, CFP și achiziții publice;
– 1 post vacant de consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului salarizare – Serviciul resurse umane, salarizare și IT;
– 1 post vacant de consilier, gradul profesional debutant în cadrul Centrului pentru Testarea Soiurilor Troian (Județ Teleorman); 
– 1 post vacant de referent, gradul profesional superior în cadrul Centrului pentru Testarea Soiurilor Șimleu Silvaniei (Județ Sălaj);
– 1 post vacant de referent, gradul profesional superior în cadrul Centrului pentru Testarea Soiurilor Târgoviște (Județ Dâmbovița);
 
Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti, astfel:
–  Proba scrisă – în data de 06 iunie 2019, ora 1000.
            – Interviul – se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor legale.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 07.05.2019 – 27.05.2019.
 
 
Anunțul privind concursul de recrutare este afișat astăzi, 07.05.2019, ora 1700.
Persoane de contact: doamna Martin Mariana – consilier și doamna Damian Roxana-Andreea – consilier, Compartimentul resurse umane, tel. 021/3184380, fax: 0213184408, e-mail: secretariat@istis.ro. 
 
Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs:
• formularul de înscriere;
• curriculum vitae, modelul comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
• copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
• copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care săateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
• copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulăriiconcursului de către medicul de familie al candidatului;
• copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară; 
• cazierul judiciar;
• declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@istis.ro.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice este prevăzută în anexa la prezentul anunț. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul orientativ, din care să rezulte cel puțin 
 
următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.
 
Serviciul financiar-contabilitate, CFP și achiziții publice – Compartimentului financiar-contabilitate
1 post vacant de consilier, gradul profesional asistent
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: Minimum 1 an.
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
5. Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
 
 
Serviciul resurse umane, salarizare și IT – Compartimentului salarizare
1 post vacant de consilier, grad profesional asistent
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: Minimum 1 an.
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Codul fiscal din 2015 (Legea nr. 227/2015) – Titlul V: Contribuții sociale obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53/2003) – Titlul IV: Salarizarea, republicare, cu modificările și completările ulterioare.
 
Centrul pentru Testarea Soiurilor Troian (Județ Teleorman)
1 post vacant de consilier, gradul profesional debutant
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – Ingineria resurselor vegetale și animale;
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: – 
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
5. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările și completările ulterioare.
 
Centrul pentru Testarea Soiurilor Șimleu Silvaniei (Județ Sălaj)
1 post vacant de referent, gradul profesional superior
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: Minimum 7 ani.
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
5. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările și completările ulterioare.
 
Centrul pentru Testarea Soiurilor Târgoviște (Județ Dâmbovița)
1 post vacant de referent, gradul profesional superior
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
 
– Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: Minimum 7 ani.
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
5. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările și completările ulterioare.
 
Atribuțiile funcției publice vacante de consilier, gradul profesional asistent prevăzute în fișa postului – Serviciul financiar-contabilitate, CFP și achiziții publice – Compartiment financiar-contabilitate:
– Asigură organizarea raţională a gestionării documentelor contabile de la intrare până la arhivarea lor, respectând normele legale în vigoare privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
– Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al I.S.T.I.S., precum și proiectul de rectificare a bugetului, în colaborare cu celelalte structuri ale I.S.T.I.S.;
– Întocmește necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile de personal, materiale şi de capital, pe subdiviziunile clasificaţiei indicatorilor financiari, în vederea aprobării M.A.D.R.;
– Întocmește procedurile specifice de lucru referitoare la Compartimentul financiar-contabilitate;
– Întocmește și răspunde de întocmirea/modificarea repartizării pe trimestre a bugetelor aprobate;
– Întocmește propunerile privind virările de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat, în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le transmite la M.A.D.R., în vederea aprobării;
– Respectă disciplina financiar-bugetară, normele metodologice şi instrucţiunile de aplicare a prevederilor legale sau de reglementare a unor activităţi specifice;
– Elaborează solicitările privind deschiderile de credite, în condiţiile stabilite de lege;
– Verifică disciplina de casă, regulamentul operaţional de casă şi celelalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând controlul gestionar al casieriei;
 
– Verifică și informează superiorul ierarhic cu privire la efectuarea plăţilor generate de cheltuielile I.S.T.I.S. şi de încasarea veniturilor acestuia, în conformitate cu legislația în vigoare;
– Efectuează toate plăţile la termenele stabilite potrivit legii, în limita prevederilor bugetare aprobate; 
– Respectă și aplică normele emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate;
– Coordonează din punct de vedere metodologic activitatea specifică de la C.T.S.-uri;
– Întocmeşte contracte de garanţie materială şi analizează lunar situaţia acestora, asigurând şi evidenţa analitică;
– Ţine evidenţa contractelor de testare, precum și urmărirea şi încasarea veniturilor, în colaborare cu Serviciul teste DUS, VAU, Colecție de referință şi protecţia soiurilor;
– Ţine evidenţa acordării şi justificării avansurilor spre decontare în lei şi valută şi contabilitatea deplasărilor, verifică deconturile privind drepturile de deplasare pentru personalul I.S.T.I.S. şi întocmeşte dispoziţii de plată/încasare către casierie; 
– Răspunde de întocmirea documentelor privind deschiderea finanţării pentru obiectivele de investiţii aprobate, în colaborare cu Compartimentul achiziții publice; 
– Efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar şi prin trezorerie;
– Verifică încadrarea pe subcapitole, titluri, alineate în prevederile bugetare aprobate şi vizează ordonanţările de plată pentru sumele înscrise la plată;
– Analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor bugetare deschise;
– Execută şi alte lucrări, în limita competenţelor profesionale, încredinţate de către superiorul ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S.
 
Atribuțiile funcției publice vacante de consilier, gradul profesional asistent prevăzute în fișa postului – Serviciul resurse umane, salarizare și IT – Compartiment salarizare:
– Aplică legislaţia privind drepturile salariale și de altă natură, prevăzute de actele normative în vigoare, corespunzătoare funcţiilor publice şi a celor contractuale pentru întreg personalul din cadrul I.S.T.I.S.;
– Întocmește proiectele de decizii pentru stabilirea/modificarea salariului și a altor drepturi de personal și le comunică celor în drept;
– Întocmeşte lucrările privind plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal pentru salariaţii I.S.T.I.S. și le transmite Compartimentului financiar-contabilitate;
– Întocmește și transmite, lunar, la M.A.D.R., necesarul de salarii pentru personalul I.S.T.I.S., în vederea aprobării;
 
– Întocmeşte statele de plată a salariilor, efectuând operarea în acestea a concediilor medicale, a concediilor de odihnă, precum şi alte concedii și orice alte drepturi salariale acordate personalului potrivit legii;
– Stabileşte și calculează salariile personalului nou angajat/existent și plățile aferente acestora, în concordanţă cu modificările legislative;
– Stabilește corespunzător fondul de salarii al I.S.T.I.S. și îl înaintează Compartimentului financiar-contabilitate, în vederea elaborării necesarului de credite bugetare;
– Prezintă ordonatorului de credite situaţia recapitulativă a salariilor, însoţită de toate documentele şi avizele necesare pentru înregistrarea în contabilitate;
– Întocmeşte şi transmite la termenul solicitat, situaţia lunară privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
– Întocmeşte şi depune, la termen, declaraţiile privind drepturile de personal potrivit legislaţiei în vigoare;
– Ţine evidenţa salariaţilor și a drepturilor salariale şi operează schimbările intervenite în statele de plată;
– Eliberează adeverinţe privind drepturile salariale, stagiile de cotizare, plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate pentru personalul din cadrul I.S.T.I.S., la solicitarea acestora, precum și alte documente în limita competenței;
– Calculează drepturile prevăzute din fondul de asigurări sociale şi cele aferente concediilor de odihnă, conform dispoziţiilor legale;
– Întocmeşte şi depune lunar declaraţiile privind contribuţiile aferente salariilor;
– Întocmeşte şi transmite organelor de drept raportări statistice privind realizarea indicatorilor de muncă şi salarii;
– Întocmeşte și fundamentează cheltuielile de personal pentru I.S.T.I.S. și le transmite Compartimentului financiar-contabilitate, în vederea elaborării proiectului bugetului și proiectului de rectificare a bugetului;
– Introduce în programul de evidență a salariilor informațiile referitoare la personalul din cadrul I.S.T.I.S. și asigură actualizarea permanentă a programului;
– Întocmește și transmite situații statistice/raportări din domeniul de competență potrivit actelor normative în vigoare;
– Întocmește procedurile specifice de lucru referitoare la Compartimentul salarizare;
– Rezolvă în termeni legali sesizările şi cererile actualilor și foștilor salariaţi cu privire la veniturile salariale ale acestora;
 
 
– Are competenţa de conducere, completare şi transmitere către ITM a copiei Registrului de evidenţă a zilierilor din cadrul I.S.T.I.S., precum și de centralizare şi depunere a copiilor din Registrul de evidenţă a zilierilor din cadrul CTS-urilor;
– Asigură elaborarea în termen a lucrărilor solicitate de superiorul ierarhic şi de conducerea I.S.T.I.S., ce privesc activităţile de care răspunde;
– Asigură legătura cu serviciile de specialitate din cadrul I.S.T.I.S. şi cu cele de specialitate din M.A.D.R., în limita competenţelor transmise de superiorul ierarhic;
– Răspunde de corectitudinea, oportunitatea şi legalitatea documentelor întocmite;
– Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din activitatea Compartimentului salarizare şi colateral pentru activitatea din cadrul I.S.T.I.S.;
– Răspunde de arhivarea documentelor întocmite conform legislaţiei în vigoare;
– Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă, normele Prevenirii şi Stingerii Incendiilor, atât generale cât şi specifice locului de muncă, precum şi măsurile de aplicare a acestora;
– Execută şi alte lucrări, în limita competenţelor profesionale, încredinţate de către superiorul ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S.
 
Atribuțiile funcției publice vacante de consilier, gradul profesional debutant prevăzute în fișa postului – Centrul pentru Testarea Soiurilor Troian (Județ Teleorman):
– Participă la organizarea și efectuarea testării soiurilor potrivit planului tematic primit de la I.S.T.I.S. în conformitate cu metodologia experimentală (normele UPOV și CPVO);
– Participă la efectuarea testelor VAU, testelor preliminare, testelor privind culturile comparative în condiții de producție și testelor privind puritatea varietală a soiurilor din speciile de culturi agricole;
– Participă la efectuarea observaţiilor asupra comportării soiurilor supuse testării, pe care le înscrie în registrul de câmp şi în fişele de observaţii;
– Întocmește și transmite fişele de observaţii cu rezultatele experimentale obţinute la termenele fixate prin regulile privind testarea şi înregistrarea soiurilor din speciile de plante agricole;
– Previne înstrăinarea materialului biologic primit pentru testare;
– Participă la completarea registrului de câmp pentru toate experienţele şi solele de uniformizare cu datele privind pregătirea terenului, aplicarea îngrăşămintelor, însămânţarea, întreţinerea culturilor şi alte lucrări agrotehnice aplicate, observaţii asupra vegetaţiei şi producţiile obţinute pe culturi;
– Execută şi alte lucrări, în limita competenţelor profesionale, încredinţate de către superiorul ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S.
 
 
Atribuțiile funcției publice vacante de referent, gradul profesional superior prevăzute în fișa postului – Centrul pentru Testarea Soiurilor Șimleu Silvaniei (Județ Sălaj):
– Execută lucrări în culturile de uniformizare şi în experienţe, sub îndrumarea responsabilului CTS Șimleu Silvaniei;
– Întocmeşte zilnic pontajul lucrărilor executate;
– Înregistrează datele meteorologice;
– Efectuează combaterea dăunătorilor la culturile din câmp şi la produsele depozitate;
– Previne înstrăinarea materialului biologic primit pentru testare;
– Efectuează măsurători, observații și participă la realizarea programelor de testare pentru speciile agricole, alături de responsabilul CTS Șimleu Silvaniei;
– Sub directa coordonare a responsabilului CTS Șimleu Silvaniei, completează registrul de câmp pentru toate experienţele şi solele de uniformizare cu datele privind pregătirea terenului, aplicarea îngrăşămintelor, însămânţarea, întreţinerea culturilor şi alte lucrări agrotehnice aplicate, observaţii asupra vegetaţiei şi producţiile obţinute pe culturi;
– Răspunde de întreaga activitate a CTS Șimleu Silvaniei, în absența responsabilului CTS Șimleu Silvaniei;
– Execută şi alte lucrări, în limita competenţelor profesionale, încredinţate de către superiorul ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S.
 
Atribuțiile funcției publice vacante de referent, gradul profesional superior prevăzute în fișa postului – Centrul pentru Testarea Soiurilor Târgoviște (Județ Dâmbovița):
– Execută lucrări în culturile de uniformizare şi în experienţe, sub îndrumarea responsabilului CTS Târgoviște;
– Întocmeşte zilnic pontajul lucrărilor executate;
– Înregistrează datele meteorologice;
– Efectuează combaterea dăunătorilor în seră, răsadniţă, solar, la culturile din câmp şi la produsele depozitate;
– Previne înstrăinarea materialului biologic primit pentru testare;
– Efectuează măsurători, observații și participă la testele DUS și VAU pentru speciile agricole sub îndrumarea expertului teritorial (consilierul/inginerul) responsabil cu efectuarea testelor din cadrul CTS Târgoviște;
– Participă la lucrările de specialitate pentru verificarea purității biologice a culturilor, sub directa coordonare a expertului teritorial (consilierul/inginerul) responsabil cu efectuarea testelor din cadrul CTS Târgoviște;
 
– Participă la lucrările de specialitate pentru testarea privind rezistența la boli și erbicide, teste la culturile comparative în condiții de producție, la soiurile de culturi agricole, sub directa coordonare a expertului teritorial (consilierul/inginerul) responsabil cu efectuarea testelor din cadrul CTS Târgoviște;
– Execută şi alte lucrări, în limita competenţelor profesionale, încredinţate de către superiorul ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S.
 
 
 
Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare
Data înregistrării
ADEVERINȚĂ
 
Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., a fost/este angajatul . . . . . . . . . ., în baza actului administrativ de numire nr. . . . . . . . . . ./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial de . . . . . . . . . . ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., în funcția/meseria/ocupația de1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2. . . . . . . . . ., în specialitatea . . . . . . . . . . .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a dobândit:
– vechime în muncă: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile;
– vechime în specialitatea studiilor: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):
Nr.
crt. Mutația intervenită Data Meseria/Funcția/Ocupația cu indicarea clasei/gradației
profesionale Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal
 
 
În perioada lucrată a avut . . . . .  . . zile de concediu medical și . . . . . . . . . concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei . . . . . . . . . . nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/i s-a aplicat sancțiunea disciplinară . . . . . . . . . . .
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete.
 
Data                 Numele și prenumele reprezentantului legal al . . .. . . . . . angajatorului3,
                                                                      . . . . . . . . . .
                           Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
                                                            . . . . . . . . . .
                                                Ștampila angajatorului
 
1 Prin raportare la Clasificarea ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții.
2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul înrelațiile cu terții.