ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcţii publice de stat de execuţie vacantă

INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcţii publice de stat de execuţie vacantă din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

 În temeiul prevederilor:
       – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
       – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de stat de execuţie vacantă:
– Consilier juridic, gradul profesional superior – Serviciul juridic, administrativ și patrimoniu – Compartiment juridic.

Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti, astfel:
–  Proba scrisă – în data de 29 martie 2019, ora 1000.
            – Interviul – se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor legale.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 27.02.2019 – 18.03.2019.

Anunțul privind concursul de recrutare este afișat astăzi, 27.02.2019, ora 1430.
Persoană de contact: Damian Roxana-Andreea – consilier, Compartimentul resurse umane, tel. 021/3184380, fax: 0213184408, e-mail: secretariat@istis.ro. 

Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs:
• formularul de înscriere;
• curriculum vitae, modelul comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
• copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
• copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care săateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
• copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulăriiconcursului de către medicul de familie al candidatului;
• copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară; 
• cazierul judiciar;
• declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@istis.ro.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice este prevăzută în anexa la prezentul anunț. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul orientativ, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor 


direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

Serviciul juridic, administrativ și patrimoniu – Compartiment juridic
1 post aferent funcției publice vacante de consilier juridic, gradul profesional superior
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice – specializarea Drept;
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: Minimum 7 ani.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:
– Reprezintă interesele instituției în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe jurisdicţionale sau autorităţi publice;
– Avizează actele cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ fiind aplicat doar pe aspectele strict juridice ale documentului respectiv şi nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat;
– Avizează la cererea conducerii instituţiei proiectele de acte normative întocmite de alte unităţi şi care sunt în legătură cu atribuţiile şi activitatea I.S.T.I.S.;
– Avizează documentaţiile pentru organizarea şi demararea procedurilor de achizitii publice de produse, servicii sau lucrari, in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza activitatea de achiziții publice;
– Asigură evidenţa contractelor comerciale încheiate de către I.S.T.I.S. şi păstrează evidenţa contractelor de prestări servicii prin arhivare, conform legislatiei in vigoare;
– Urmărește debitele neîncasate ale I.S.T.I.S., cu respectarea legislației în vigoare privind termenele de inițiere a acțiunilor de recuperare în justiție;
– Redactează proiectele de contracte comerciale şi negociează clauzele acestor contracte, în condițiile mandatului de competență primit de la conducerea I.S.T.I.S.;
– Semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de la I.S.T.I.S.;
– Redactează, avizează și contrasemnează acte juridice, verifică identitatea părților, consimțământul, conținutul și data actelor încheiate ce privesc I.S.T.I.S.;


– Colaborează cu Compartimentul achiziţii publice la întocmirea contractelor de achiziţii publice şi le supune aprobării conducerii I.S.T.I.S.;
– Colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative elaborate de I.S.T.I.S.;
– Urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalează conducerii, sarcinile ce revin conducerii instituţiei potrivit acestor dispoziţii;
– Împreună cu şeful Serviciului teste DUS, VAU, Colecție de referință şi protecţia soiurilor, armonizează aplicarea directivelor UE în legislaţia română;
– Revizuieşte şi propune amendamente la proiectele de acte normative elaborate de compartimentele din cadrul I.S.T.I.S.;
– Se preocupă de permanenta actualizare a bazei informaționale legislative a instituției;
– Asigură consiliere juridică conducătorului instituției și personalului din cadrul I.S.T.I.S.;
– Participă la şedinţele Comitetului director;
– Asigură aplicarea corectă a legislaţiei în cadrul I.S.T.I.S.;
– Participă la sesiunile de lucru naţionale şi internaţionale de profil;
– Răspunde de rezolvarea promptă a sesizărilor și reclamațiilor din domeniul său de activitate, venite din partea angajaților și/sau a clienților I.S.T.I.S., precum și de transmiterea la timp, într-o formă corectă și completă, a informațiilor conform atribuțiilor de serviciu aferente postului;. 
– Răspunde de corectitudinea, oportunitatea şi legalitatea documentelor întocmite;
– Execută şi alte lucrări, în limita competenţelor profesionale, încredinţate de către superiorul ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S.

Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
5. Noul Cod Civil;
6. Noul Cod de Procedură Civilă;
7. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.
Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare
Data înregistrării
ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., a fost/este angajatul . . . . . . . . . ., în baza actului administrativ de numire nr. . . . . . . . . . ./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial de . . . . . . . . . . ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., în funcția/meseria/ocupația de1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2. . . . . . . . . ., în specialitatea . . . . . . . . . . .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a dobândit:
– vechime în muncă: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile;
– vechime în specialitatea studiilor: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):
Nr.
crt. Mutația intervenită Data Meseria/Funcția/Ocupația cu indicarea clasei/gradației
profesionale Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal


În perioada lucrată a avut . . . . .  . . zile de concediu medical și . . . . . . . . . concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei . . . . . . . . . . nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/i s-a aplicat sancțiunea disciplinară . . . . . . . . . . .
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete.

Data                 Numele și prenumele reprezentantului legal al . . .. . . . . . angajatorului3,
                                                                      . . . . . . . . . .
                           Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
                                                            . . . . . . . . . .
                                                Ștampila angajatorului

1 Prin raportare la Clasificarea ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții.
2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul înrelațiile cu terții.

Sari la conținut