ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcţii publice de stat de execuţie vacantă din cadrul ISTIS

INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR


ANUNŢ
privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcţii publice de stat de execuţie vacantă din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

 În temeiul prevederilor:
       – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
       – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de stat de execuţie vacantă:
– Consilier, gradul profesional superior – Serviciul financiar-contabilitate, CFP și achiziții publice – Compartiment achiziții publice.

Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti, astfel:
–  Proba scrisă – în data de 16 iulie 2019, ora 1000.
            – Interviul – se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor legale.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 05.06.2019 – 24.06.2019.

Anunțul privind concursul de recrutare este afișat astăzi, 05.06.2019, ora 1430.
Persoană de contact: Damian Roxana-Andreea – consilier, Compartimentul resurse umane, tel. 021/3184380, fax: 0213184408, e-mail: secretariat@istis.ro. 

Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs:
• formularul de înscriere;
• curriculum vitae, modelul comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
• copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
• copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care săateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
• copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
• copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară; 
• cazierul judiciar;
• declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@istis.ro.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice este prevăzută în anexa la prezentul anunț. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul orientativ, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor 


direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

Serviciul financiar-contabilitate, CFP și achiziții publice – Compartiment achiziții publice
1 post aferent funcției publice vacante de consilier, gradul profesional superior
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: Minimum 7 ani;
– Curs de pregătire/perfecționare/formare specializată în domeniul ”achiziții publice”, dovedit cu certificat de absolvire.
Atribuțiile principale prevăzute în fișa postului:
– Centralizează solicitările şi elaborează programul anual al achiziţiilor (necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii şi gradul de prioritate a acestora în funcţie de anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual) şi îl prezintă spre aprobare conducătorului I.S.T.I.S.;
– Analizează şi urmăreşte realizarea planului de achiziții publice, precum şi respectarea prevederilor legale privind această activitate, întocmeşte lunar rapoarte de activitate pe care le prezintă conducătorului I.S.T.I.S.;
– Întocmeşte documentaţiile tehnico-economice ale achizitiilor şi urmăreşte ca prin corecta fundamentare şi dimensionare a indicatorilor de eficienţă economică să se prevină utilizarea neraţională şi imobilizarea pe durate de timp nejustificate, a fondurilor care se alocă anual de la buget, cu efecte nefavorabile asupra costurilor finale ale investiţiilor;
– Verifică şi răspunde dacă soluţiile adoptate în documentaţiile tehnico-economice respectă normele, normativele şi alte prescripţii tehnice specifice achizițiilor publice şi aduce, după caz, îmbunătăţiri la soluţiile prezentate, prin dimensionarea raţională a investiţiilor, eliminarea supradimensionărilor, a obiectivelor, lucrărilor şi cheltuielilor care scumpesc inutil investiţiile;
– Verifică, prin deplasarea în teren, corectitudinea soluţiilor adoptate în documentaţiile tehnico-economice şi propune, când este cazul, îmbunătăţirea acestora, cu aprobarea conducătorului I.S.T.I.S.;
– Verifică şi analizează dacă valoarea totală a achiziției s-a evaluat în preţuri valabile la data la care se efectuează expertiza documentaţiei tehnico-economice;
– Elaborează şi prezintă conducerii I.S.T.I.S. pentru aprobare, potrivit legii, a documentaţiilor tehnico-economice aferente achizițiilor publice; 
– Analizează solicitările de modificare, pe parcursul derulării achizițiilor, a soluţiilor adoptate în documentaţiile tehnico-economice iniţial aprobate şi propune, în cazurile  justificate, avizarea acestora;
– Analizează încadrarea cheltuielilor din planul de achiziții publice în limitele de cheltuieli bugetare aprobat;
– Răspunde de organizarea sistemului de monitorizare a achziițiilor publice şi elaborează rapoarte anuale privind stadiul realizării investiţiilor;
– Răspunde de organizarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice la I.S.T.I.S., conform legislaţiei în vigoare;
– Întocmeşte şi actualizează propria bază de date cu agenţii economici, societăţi comerciale, furnizori de produse, prestatori de servicii, executanţi de lucrări etc.;
– Monitorizează şi efectuează raportarea către A.N.A.P. a contractelor atribuite, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
– Răspunde de asigurarea documentaţiilor tehnico – economice pentru obiectivele de achiziții aprobate;
– Urmăreşte şi asigură derularea programului de achiziţii în condiţiile prevăzute de lege a bunurilor şi serviciilor necesare pentru desfășurarea în condiţii optime a activităţii I.S.T.I.S.;
– Execută şi alte lucrări, în limita competenţelor profesionale, încredinţate de către superiorul ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S.

Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare
Data înregistrării
ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., a fost/este angajatul . . . . . . . . . ., în baza actului administrativ de numire nr. . . . . . . . . . ./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial de . . . . . . . . . . ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., în funcția/meseria/ocupația de1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2. . . . . . . . . ., în specialitatea . . . . . . . . . . .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a dobândit:
– vechime în muncă: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile;
– vechime în specialitatea studiilor: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):
Nr.
crt. Mutația intervenită Data Meseria/Funcția/Ocupația cu indicarea clasei/gradației
profesionale Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal


În perioada lucrată a avut . . . . .  . . zile de concediu medical și . . . . . . . . . concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei . . . . . . . . . . nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/i s-a aplicat sancțiunea disciplinară . . . . . . . . . . .
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete.

Data                 Numele și prenumele reprezentantului legal al . . .. . . . . . angajatorului3,
                                                                      . . . . . . . . . .
                           Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
                                                            . . . . . . . . . .
                                                Ștampila angajatorului

1 Prin raportare la Clasificarea ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții.
2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul înrelațiile cu terții.

Sari la conținut