ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcţii publice de stat de execuţie vacantă din cadrul ISTIS

INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcţii publice de stat de execuţie vacantă din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

 În temeiul prevederilor:
       – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
       – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de stat de execuţie vacantă:
– Consilier, gradul profesional asistent – Serviciul juridic, administrativ și patrimoniu – Compartiment patrimoniu.

Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti, astfel:
–  Proba scrisă – în data de 15 aprilie 2019, ora 1000.
            – Interviul – se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor legale.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 13.03.2019 – 01.04.2019.

Anunțul privind concursul de recrutare este afișat astăzi, 13.03.2019, ora 1530.
Persoană de contact: Damian Roxana-Andreea – consilier, Compartimentul resurse umane, tel. 021/3184380, fax: 0213184408, e-mail: secretariat@istis.ro. 

Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs:
• formularul de înscriere;
• curriculum vitae, modelul comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
• copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
• copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care săateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
• copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulăriiconcursului de către medicul de familie al candidatului;
• copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară; 
• cazierul judiciar;
• declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@istis.ro.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice este prevăzută în anexa la prezentul anunț. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul orientativ, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

Serviciul juridic, administrativ și patrimoniu – Compartiment patrimoniu
1 post aferent funcției publice vacante de consilier, gradul profesional asistent
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: Minimum 1 an.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:
– Urmăreşte și efectuează actualizarea patrimoniului I.S.T.I.S.;
 – Transmite la M.A.D.R. modificările survenite în situația patrimoniului;
 – Asigură legatura cu Direcția de specialitate din M.A.D.R. privind bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea I.S.T.I.S.;
– Întocmește proiecte de hotărâri de guvern privind scoaterea din inventar a bunurilor din domeniul public sau de trecere din domeniul public al statului în domeniul privat al statului;
 – Întocmește situațiile solicitate de M.A.D.R. sau orice altă instituție referitoare la bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea I.S.T.I.S.;
– Urmăreşte notificările privind imobilele înscrise în domeniul public al statului transmise către I.S.T.I.S., în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
– Asigură evidenţa şi gestionarea clădirilor și terenurilor existente în inventarul domeniului public al statului și în administrarea I.S.T.I.S.;
– Participă la toate acțiunile care vizează actualizarea evidenței, administrarea, exploatarea, conservarea și intreținerea domeniului public public al statului și în administrarea I.S.T.I.S.;
– Gestionează contractelor de prestări servicii privind înscrierea în cartea funciară a clădirilor și terenurilor existente în inventarul domeniului public al statului și în administrarea I.S.T.I.S.;
– Verifică și transmite documentaţiile pe baza cărora se încheie contractele de prestări servicii privind înscrierea în cartea funciară a clădirilor și terenurilor existente în inventarul domeniului public al statului și în administrarea I.S.T.I.S., sau a altor documente, după caz, conform prevederilor legale; 
– Asigură evidența mișcărilor patrimoniului aparținând domeniului public al statului și în administrarea I.S.T.I.S.;
– Elaborează de documentații privind trecerea bunurilor din domeniul public în cel privat;
– Rezolvă în termenul legal sesizările și adresele primite referitoare la respectarea legalității în administrarea și exploatarea patrimoniului I.S.T.I.S. Răspunde de soluționarea în termenul prevăzut de lege a corespondenței;
– Constituie și exploatează baza de date referitoare la situația juridică a imobilelor aparținând domeniului public al statului și în administrarea I.S.T.I.S.;
– Propune legalizarea situațiilor juridice ale imobilelor (terenuri și clădiri) aparținând domeniului public al statului și în administrarea I.S.T.I.S.;
– Asigură înregistrarea în evidențele instituției, a terenurilor și construcțiilor care, potrivit dispozițiilor legale, sunt în administrarea I.S.T.I.S.;
– Răspunde de corectitudinea, oportunitatea și legalitatea documentelor întocmite;
– Execută și alte lucrări încredințate de către conducerea instituției.

Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
5. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare
Data înregistrării
ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., a fost/este angajatul . . . . . . . . . ., în baza actului administrativ de numire nr. . . . . . . . . . ./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial de . . . . . . . . . . ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., în funcția/meseria/ocupația de1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2. . . . . . . . . ., în specialitatea . . . . . . . . . . .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a dobândit:
– vechime în muncă: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile;
– vechime în specialitatea studiilor: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):
Nr.
crt. Mutația intervenită Data Meseria/Funcția/Ocupația cu indicarea clasei/gradației
profesionale Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal


În perioada lucrată a avut . . . . .  . . zile de concediu medical și . . . . . . . . . concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei . . . . . . . . . . nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/i s-a aplicat sancțiunea disciplinară . . . . . . . . . . .
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete.

Data                 Numele și prenumele reprezentantului legal al . . .. . . . . . angajatorului3,
                                                                      . . . . . . . . . .
                           Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
                                                            . . . . . . . . . .
                                                Ștampila angajatorului

1 Prin raportare la Clasificarea ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții.
2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul înrelațiile cu terții.

Sari la conținut