Anunt de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul I.S.T.I.S


În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,


Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

ANUNŢĂ

Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul I.S.T.I.S., care îndeplinesc condiţiile legale, se va desfăşura astfel:
– proba scrisă –  în data de 09 mai 2019, ora 1000;
– interviul – se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor legale.
La examenul/concursul de promovare în grad au dreptul să participe numai funcţionarii publici din cadrul I.S.T.I.S. care 0îndeplinesc condiţiile legale.
Înscrierile se fac la Compartimentul resurse umane din cadrul I.S.T.I.S., în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 04.04.2019-23.04.2019.
În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
„Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituţia publică, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 
(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
c) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani ]n care funcționarul public s-a aflat în activitate;
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.”

Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu: 
– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.
Secretariatul comisiei de examen/concurs, respectiv comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul I.S.T.I.S. este asigurat de către doamna Martin Mariana – consilier principal în cadrul Compartimentului resurse umane.

Centrul pentru Testarea Soiurilor Inand
1 funcție publică de stat de execuție de consilier, gradul profesional superior
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicare (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
5. Legea nr. 255/1999 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată;
6. Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, aprobat prin Ordinul nr. 150/2012;
7. Ordinul nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările și completările ulterioare.

Centrul pentru Testarea Soiurilor Rădăuți
1 funcție publică de stat de execuție de consilier, gradul profesional principal
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicare (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicare;

4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
5. Legea nr. 255/1999 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată;
6. Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, aprobat prin Ordinul nr. 150/2012.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

Centrul pentru Testarea Soiurilor Inand
Consilier, gradul profesional superior
Atribuțiile postului:
– Efectuează testele VAU și alte observații la soiurile din speciile de culturi agricole;
– Răspunde de buna întreţinere a culturilor din câmpul experimental şi de solele de uniformizare;
– Completează registrul de câmp pentru toate experienţele şi solele de uniformizare cu datele privind pregătirea terenului, aplicarea îngrăşămintelor, însămânţarea, întreţinerea culturilor şi alte lucrări agrotehnice aplicate, observaţii asupra vegetaţiei  şi producţiile obţinute pe culturi;
Răspunde material, disciplinar sau penal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru însemnările inexacte din registrul de câmp şi din fişele de observaţii, precum şi pentru daunele produse instituției din vina sa;
– Previne înstrăinarea materialului biologic primit pentru testare;
– Face parte din comisia de recepţie a produselor recoltate;
– Colaborează cu responsabilul CTS Inand pentru activitatea de valorificare şi încasare a sumelor rezultate din vânzarea producţiei obţinute, cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor interne;
– Răspunde de întreaga activitate a CTS Inand, în lipsa responsabilului CTS Inand;
– Desfășoară activități suport, conform H.G. nr. 29/2018, în vederea întocmirii documentației necesare accesării fondurilor europene;
– Execută şi alte lucrări, în limita competenţelor profesionale încredinţate de către superiorul ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S.

Centrul pentru Testarea Soiurilor Rădăuți
Consilier, gradul profesional principal
Atribuțiile postului:
– Administrează și răspunde de întreaga activitate și de patrimoniul CTS Rădăuți;
– Coordonează activitatea personalului din cadrul CTS Rădăuți;
– Organizează şi efectuează testarea soiurilor potrivit planului tematic primit de la I.S.T.I.S. în conformitate cu metodologia experimentală (normele UPOV și CPVO);
– Efectuează testele VAU, teste preliminare și teste privind culturile compararive în condiții de producție la soiurile din speciile de culturi agricole și plante furajere;
– Efectuează toate observaţiile asupra comportării soiurilor supuse testării, pe care le înscrie în registrul de câmp şi în fişele de observaţii;

– Întocmește și transmite fişele de observaţii cu rezultatele experimentale obţinute la termenele fixate prin regulile privind testarea şi înregistrarea soiurilor din speciile de plante agricole şi plante furajere;
– Previne înstrăinarea materialului biologic primit pentru testare;
– Răspunde de buna întreţinere a culturilor din câmpul experimental şi de solele de uniformizare;
– Aplică toate lucrările de agrotehnică, atât în experienţe, cât şi pe suprafeţele de uniformizare;
– Completează registrul de câmp pentru toate experienţele şi solele de uniformizare cu datele privind pregătirea terenului, aplicarea îngrăşămintelor, însămânţarea, întreţinerea culturilor şi alte lucrări agrotehnice aplicate, observaţii asupra vegetaţiei şi producţiile obţinute pe culturi;
– Răspunde material, disciplinar sau penal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru însemnările inexacte din registrul de câmp şi din fişele de observaţii, precum şi pentru daunele produse instituției din vina sa;
– Desfășoară activități suport, conform H.G. nr. 29/2018, în vederea întocmirii documentației necesare accesării fondurilor europene;
– Execută şi alte lucrări, în limita competenţelor profesionale încredinţate de către superiorul ierarhic sau de către conducătorul I.S.T.I.S.

Sari la conținut