ANUNT concurs pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut in cadrul ISTIS

În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
– Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
ANUNŢĂ
Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul I.S.T.I.S., care îndeplinesc condiţiile legale, se va desfăşura astfel:
– proba scrisă –  în data de 27 aprilie 2017, ora 1000;
– interviul – va fi stabilit ulterior de către comisie, după perioada contestaţiilor, conform prevederilor legale.
La examenul de promovare în grad au dreptul să participe numai funcţionarii publici din cadrul I.S.T.I.S. care îndeplinesc condiţiile legale.
Înscrierile se fac la Compartimentul resurse umane din cadrul I.S.T.I.S., în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 24.03.2017 – 12.04.2017.
          În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
 „Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituţia publică, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 
    (2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
c) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.”
Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu: 
– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.
Secretariatul comisiei de examen/concurs, respectiv comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul I.S.T.I.S. este asigurat de către doamna Martin Mariana – consilier asistent în cadrul Compartimentului resurse umane.


BIBLIOGRAFIE


1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicare (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicare;
3. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
4. Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.

Sari la conținut