În temeiul:
 
      - Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
      - Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de stat de execuţie vacantă:
- Consilier, gradul profesional asistent - Serviciul resurse umane, salarizare și IT - Compartiment salarizare
 
Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti, astfel:
-  Proba scrisă - în data de 23 ianuarie 2019, ora 1000.
            - Interviul - se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor legale.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 21.12.2018 - 09.01.2019.
Anunțul privind concursul de recrutare este afișat astăzi, 21.12.2018, ora 1400.
Persoană de contact: Damian Roxana-Andreea - consilier, Compartimentul resurse umane, tel. 021/3184380, fax: 0213184408, e-mail: secretariat@istis.ro. 
 
Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs:
formularul de înscriere;
curriculum vitae, modelul comun european;
copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 
copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care săateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulăriiconcursului de către medicul de familie al candidatului;
copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publicepentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară; 
cazierul judiciar;
declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@istis.ro.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice este prevăzută în anexa la prezentul anunț. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul orientativ, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.
 
Serviciul resurse umane, salarizare și IT - Compartiment salarizare
1 post aferent funcției publce vacante de consilier, gradul profesional asistent
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
- Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 
Bibliografie:
 
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Codul fiscal din 2015 (Legea nr. 227/2015) - Titlul V: Contribuții sociale obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53/2003) - Titlul IV: Salarizarea, republicare, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;
10. Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.
 
 
 
 
 
ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI
Serviciul resurse umane, salarizare și IT -  Compartiment salarizare 
Consilier, gradul profesional asistent
Atribuțiile postului:
- Aplică legislaţia privind drepturile salariale și de altă natură, prevăzute de actele normative în vigoare, corespunzătoare funcţiilor publice şi a celor contractuale pentru întreg personalul din cadrul I.S.T.I.S.;
- Întocmește proiectele de decizii pentru stabilirea/modificarea salariului și a altor drepturi de personal și le comunică celor în drept;
- Întocmeşte lucrările privind plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal pentru salariaţii I.S.T.I.S. și le transmite Compartimentului financiar-contabilitate;
- Întocmește și transmite, lunar, la M.A.D.R., necesarul de salarii pentru personalul I.S.T.I.S., în vederea aprobării;
- Întocmeşte statele de plată a salariilor, efectuând operarea în acestea a concediilor medicale, a concediilor de odihnă, precum şi alte concedii și orice alte drepturi salariale acordate personalului potrivit legii;
- Stabileşte și calculează salariile personalului nou angajat/existent și plățile aferente acestora, în concordanţă cu modificările legislative;
- Stabilește corespunzător fondul de salarii al I.S.T.I.S. și îl înaintează Compartimentului financiar-contabilitate, în vederea elaborării necesarului de credite bugetare;
- Prezintă ordonatorului de credite situaţia recapitulativă a salariilor, însoţită de toate documentele şi avizele necesare pentru înregistrarea în contabilitate;
- Întocmeşte şi transmite la termenul solicitat, situaţia lunară privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
- Întocmeşte şi depune, la termen, declaraţiile privind drepturile de personal potrivit legislaţiei în vigoare;
- Ţine evidenţa salariaţilor și a drepturilor salariale şi operează schimbările intervenite în statele de plată;
- Eliberează adeverinţe privind drepturile salariale, stagiile de cotizare, plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate pentru personalul din cadrul I.S.T.I.S., la solicitarea acestora, precum și alte documente în limita competenței;
- Calculează drepturile prevăzute din fondul de asigurări sociale şi cele aferente concediilor de odihnă, conform dispoziţiilor legale;
 
 
- Întocmeşte şi depune lunar declaraţiile privind contribuţiile aferente salariilor;
- Întocmeşte şi transmite organelor de drept raportări statistice privind realizarea indicatorilor de muncă şi salarii;
- Întocmeşte și fundamentează cheltuielile de personal pentru I.S.T.I.S. și le transmite Compartimentului financiar-contabilitate, în vederea elaborării proiectului bugetului și proiectului de rectificare a bugetului;
- Introduce în programul de evidență a salariilor informațiile referitoare la personalul din cadrul I.S.T.I.S. și asigură actualizarea permanentă a programului;
- Întocmește și transmite situații statistice/raportări din domeniul de competență potrivit actelor normative în vigoare;
- Întocmește procedurile specifice de lucru referitoare la Compartimentul salarizare;
- Rezolvă în termeni legali sesizările şi cererile actualilor și foștilor salariaţi cu privire la veniturile salariale ale acestora;
- Are competenţa de conducere, completare şi transmitere către ITM a copiei Registrului de evidenţă a zilierilor din cadrul I.S.T.I.S., precum și de centralizare şi depunere a copiilor din Registrul de evidenţă a zilierilor din cadrul CTS-urilor;
- Asigură elaborarea în termen a lucrărilor solicitate de superiorul ierarhic şi de conducerea I.S.T.I.S., ce privesc activităţile de care răspunde;
- Asigură legătura cu serviciile de specialitate din cadrul I.S.T.I.S. şi cu cele de specialitate din M.A.D.R., în limita competenţelor transmise de superiorul ierarhic;
- Răspunde de corectitudinea, oportunitatea şi legalitatea documentelor întocmite;
- Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din activitatea Compartimentului salarizare şi colateral pentru activitatea din cadrul I.S.T.I.S.;
- Răspunde de arhivarea documentelor întocmite conform legislaţiei în vigoare;
- Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă, normele Prevenirii şi Stingerii Incendiilor, atât generale cât şi specifice locului de muncă, precum şi măsurile de aplicare a acestora;
- Îndeplinește și alte activități specifice aflate în legătură directă cu atribuțiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredințate de către conducerea instituției.
 
 
 
 
 
 
 
Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare
Data înregistrării
ADEVERINȚĂ
 
Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., a fost/este angajatul . . . . . . . . . ., în baza actului administrativ de numire nr. . . . . . . . . . ./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial de . . . . . . . . . . ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., în funcția/meseria/ocupația de1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2. . . . . . . . . ., în specialitatea . . . . . . . . . . .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a dobândit:
- vechime în muncă: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile;
- vechime în specialitatea studiilor: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):
Nr.
crt. Mutația intervenită Data Meseria/Funcția/Ocupația cu indicarea clasei/gradației
profesionale Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal
 
 
În perioada lucrată a avut . . . . .  . . zile de concediu medical și . . . . . . . . . concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei . . . . . . . . . . nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/i s-a aplicat sancțiunea disciplinară . . . . . . . . . . .
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete.
 
Data                 Numele și prenumele reprezentantului legal al . . .. . . . . . angajatorului3,
                                                                      . . . . . . . . . .
                           Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
                                                            . . . . . . . . . .
                                                Ștampila angajatorului
 
1 Prin raportare la Clasificarea ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții.
2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul înrelațiile cu terții.