În temeiul:
       - Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
       - Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţiii publice de execuţie vacante:
- 1 post vacant de consilier, gradul profesional superior - Compartiment achiziţii publice;
- 1 post vacant de consilier, gradul profesional superior - Serviciul juridic, administrativ şi patrimoniu - Compartiment patrimoniu;
- 1 post vacant de consilier, gradul profesional superior - Centrul pentru Testarea Soiurilor Portăreşti, Judeţul Dolj.
Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti, astfel:
-  Proba scrisă - în data de 16 august 2017, ora 1000;
            - Interviul - va fi stabilit ulterior de către comisie, conform prevederilor legale, după perioada contestaţiilor.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.  
Persoană de contact: Costin Lenuţa - consilier, Compartimentul resurse umane, tel. 021/3184380. 

Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs:
• formularul de înscriere; 
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
• cazierul judiciar;
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

             Copiile de pe aceste documente se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Compartiment achiziţii publice
1 post vacant de consilier, gradul profesional superior
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
- Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
- Curs de pregătire/perfecţionare/formare specializată în domeniul “achiziţii publice”, dovedit cu certificat de absolvire.
Bibliografie:
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Serviciul juridic, administrativ şi patrimoniu - Compartiment patrimoniu
1 post vacant de consilier, gradul profesional superior
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B.Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
Bibliografie:
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
4. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Centrul pentru Testarea Soiurilor Portăreşti 
1 post vacant de consilier, gradul profesional superior
A. Condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie;
- Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
Bibliografie:
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; 
4. Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată;
5. Ordinul nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr.de înregistrare
Data înregistrării
                  ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na..............................., posesor al B.I./C.I.........................,      seria.................., nr.................., CNP................................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire nr..................;/contractului individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp parţial de..........ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat  în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr......../.........................  , în funcţia/meseria/ocupaţia de 1........................................
Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2..................... , în specialitatea.......................
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-na............................................. a dobândit:
- vechime în muncă: .....................ani........luni.......zile
- vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):
Nr. 
crt Mutaţia 
intervenită Data  Meseria/funcţia/ocupaţia cu 
indicarea clasei/gradaţiei 
profesionale Nr. şi data actului pe baza 
căruia se face
înscrierea şi temeiul legal 

În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată. 
   În perioada lucrată, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a aplicat sancţiunea disicplinară................................. 
  Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete. 
Data  Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3,
Semnătura reprezentantului legal al angajatorului, 
               Ştampila angajatorului 

1  - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii
2   -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior)
3  - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii